Conseqüencies hidrològiques dels incendis.

Deixant un poc de banda les recents inundacions, ahí va una comparació de l'escorrentia d'una petita conca Mediterrània abans i després d'un incendi. Com es pot observar el cabal máxim es multiplica per tres!!!


Font:

CONSECUENCIAS HIDROLÓGICAS DE
LOS INCENDIOS FORESTALES
Daniel Sempere1, Alvaro Urbano 1, Jacques Lavabre2 y Josep Dolz1
1Dep. de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental. E.T.S.I.C.C. y P.
Universitat Politècnica de Catalunya. Gran Capitán D-1, 08034 Barcelona
2 CEMAGREF. Le Tholonet B.P. 31, F-13612 Aix-en-Provence, Francia

Link al article.