Superfície

Com és lògic la superfície que drena el riu Anna ha variat poc el seu tamany durant la història, si bé quan es va construir l'embassament de Benitandús algú podria dir que la superfície drenada és realment menor, 220 kilòmetres quadrats en lloc dels 240 esmentats, de totes formes crec que es pot menysprear esta reducció, donat el fet de que l'embassament és molt petit i rebosaria rápidament, no obstant això l'inclouré al model digital en el que estic treballant.

Tampoc ha variat d'una forma apreciable el recorregut ni el pendent.

Pel que fa a la vegetació i a la impermeabilitat del terreny si que podem pensar en canvis importants:

-L'efecte de la urbanització, especialment important a Onda, Vila-Real, Betxí i Borriana, en augmentar la suerfície urbanitzada, augmenta directament l'escorrentia superficial.

- L'efecte de la deforestació, principalment pels incendis patits durant la història, que també augmenta l'escorrentia.

- La introducció de nous cultius, com els citrics, a àrees que abans no eren conreades, fet que també afavoreix l'escorrentia.


Pel que fa a la evolució geogràfica de la conca, podem pensar que una pluja similar a la que va provocar la inundació del 1956, faria que arribara més cabal a Borriana...