Eriborri 3.X - Caesar

Amb noves dades i nous programes, a partir del model raster del terreny amb una precisió d'un metre i fent servir Caesar-Lisflood Estic jugant amb models un poc més detallats.

Del anterior model amb quadradets de 10x10m estic fent simulacions amb un model de 6.5x6.5m (2.2 milions de pixels). En teoria podria fer-lo anar amb un model de 1x1m però això serien 80 milions de pixels (i per tant 80 milions d'operacions per cada pas de càlcul) i el meu ordinador no te memòria infinita.

El model Caesar-Lisflood és de codi obert i es pot descarregar a la pàgina de Tom Coulthard Professor de geografia física, University of Hull, UK A més de per a simulacions hidràuliques per a preveure com s'escamparia l'aigua pel nostre poble també es pot fer servir per a simular la transformació pluja-escorrentiu per calcular la quantitat d'aigua que arribaria a Borriana. Aquest programa permet fer servir un model "continu" de la conca del riu Anna, això vol dir que en lloc de dividir la conca en una vintena de subconques es podria dividir en uns quants milions de "quadradets" permetent càlculs més precisos.

Els models del terreny es poden descàrregar a la pàgina del Institut Cartogràfic Valencià

Ací no ha passat res.

Al pegar una ullada al Estudi d'inundabilitat contingut a l'Avaluació ambiental estratègica prèvia al PGOU ens trobem que a la pàgina 21 de la memòria fa referència a les inundacions que va haver a tot el litoral el dia 29 de setembre del 2009, atribuint-hi un periode de retorn de menys de 100 anys. Tanmateix resulta curiós quan mirem el mapa que representa el risc actual (pàgina 195) que a excepció de la zona més meridional (Marjal de Nules-Borriana i voltants) No apareix aquest risc... contradicció? oblit? negació? fe cega en el "peine" del que hem parlat amb anterioritat?

Una presentació informal


Tronada tràgica

Durant la tronada dels dies 20 i 21 de Novembre, s'han recollit vora 150mm  a l'estació de la CHJ a l'embassament de Benitandús.
Ací es veu un poc millor, superposat amb Google Earth es pot observar com a gran part de la conca del riu Anna (delimitada amb linia continua de color blau fosc) han caigut més de 100mm... raó més que suficient per a que el riu baixara plenet.


La CHJ dona també hietogrames prou precissos: Com es pot observar la pluja s'ha concentrat en unes poques hores:

L'estació de Tales de Meteoclimàtic   Ha recollit 160 mm durant tot l'episodi i també es pot observar que la pluja s'ha concentrat en unes poques hores.


A més dels típics danys materials, sembla que aquesta vegada el riu Anna s'ha endut per davant unes quantes vides:

Cuatro miembros de una familia mueren en Onda al arrastrar su coche una riadaDesaparece en Onda un hombre y hallan su coche en la riada

Borriana entre les primeres...... de la llista  de llocs més vulnerables front a inundacions, segons la  Evaluación preliminar de riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del JúcarLa valoració dels danys es fa emprant una metodologia semblant a la del  PATRICOVA i podrien ascendir a 118 Milions d'Euros
Cost i benefici dels sistemes d'alerta.Global assessment report on disaster risk reduction: Cost and benefits of early warning systems.

Un sistema d'alerta temprana podria representar una reducció dels danys per inundació en un 20%
A borriana això podria representar 20 milions d'Euros, o 200.000 €/any.

Al riu Elbe,  la construcció de dics suposa un estalvi d'entre 2 i 6 Euros per cada Euro invertit.
En canvi al Óder l'estalvi només suposa 10 centims per cada Euro.
Deixar zones "de sacrifici" representa un estalvi de 50 cèntims per Euro.
Un sistema d'alerta temprana pot suposar entre 2.6 i 9 Euros de benefici per Euro invertit.