El cicle de l'aiguaEns pot semblar evident, però els grecs es pensaven que l'aigua s'infiltrava per sota de la mar i pujava a través de les muntanyes per a surtir als neixements dels rius...

L'aigua de pluja que cau sobre la terra es interceptada en part per la vegetació, una fracció d'aquesta aigua cau directament al terra, una vegada al terra es pot escorrer cap abaix per la superfície o a través del sòl, o infiltrar-se més cap abaix i recarregar els aqüifers subterranis (que després poden tornar a surtir a la superfície en fonts, naixements, etc...) Tart o d'hora l'aigua arriba a la mar, on es torna a evaporar a l'atmosfera, on es junta amb l'aigua que s'evapora de terra, com la que ha quedat retinguda pels llacs o per arbres o la transpiració d'aquestos)

PIRH

Ara mateix i fins al mes de Juny estic un poc liat amb el PIRH (Postgrado en Ingenieria de los Recursos Hidricos) a la Universidad de Zaragoza.

El meu treball de final de curs serà un estudi de riscos d'inundació a Borriana... Així puc contar amb la inestimable direcció o tutoria d'alguns experts en el tema.