Eriborri 3.X - Caesar

Amb noves dades i nous programes, a partir del model raster del terreny amb una precisió d'un metre i fent servir Caesar-Lisflood Estic jugant amb models un poc més detallats.

Del anterior model amb quadradets de 10x10m estic fent simulacions amb un model de 6.5x6.5m (2.2 milions de pixels). En teoria podria fer-lo anar amb un model de 1x1m però això serien 80 milions de pixels (i per tant 80 milions d'operacions per cada pas de càlcul) i el meu ordinador no te memòria infinita.

El model Caesar-Lisflood és de codi obert i es pot descarregar a la pàgina de Tom Coulthard Professor de geografia física, University of Hull, UK A més de per a simulacions hidràuliques per a preveure com s'escamparia l'aigua pel nostre poble també es pot fer servir per a simular la transformació pluja-escorrentiu per calcular la quantitat d'aigua que arribaria a Borriana. Aquest programa permet fer servir un model "continu" de la conca del riu Anna, això vol dir que en lloc de dividir la conca en una vintena de subconques es podria dividir en uns quants milions de "quadradets" permetent càlculs més precisos.

Els models del terreny es poden descàrregar a la pàgina del Institut Cartogràfic Valencià