La factura del 56

Danys Materials: Pessetes
16 Cases totalment ruïnoses: 200000
11 Cases parcialment ruïnoses: 32000
Mobiliari, animals i objectes personals:
Al casc urbà:400280
Al Grau: 388000
Establiments industrials: 6216518 (només els coberts per assegurança)
Camps de Conreu:
Sistemes de Rec: 72369
Collites: 62500
Animals i eines agrícoles: 50000
Alqueries enderrocades: 28000
Murs i tancaments: 225000
Anivellació: 134000
Neteja de finques: 33650
Reparació de camins: 43000
Total: 7885317

A més de 65 cases desallotjades al casc urbà de Borriana i 126 al Grau i 19 famílies amb un total de 30 persones desallotjades.


Els danys causats avuí en dia serien majors, per una banda serien menors els danys agrícoles, pero hi haurien més danys a vehicles i a les llars, degut a la major presència d'aparells elèctrics.