Cultius i escorrentia.

Que ha canviat en els últims anys al nostre terme per a provocar cada vegada més inundacions?

És prou evident que les arees urbanitzades, produeixen molta més escorrentia que les zones conreades, pero en aquestes també es poden apreciar dos canvis que poden ser importants. D'una banda l'us cada vegada més extens dels herbicides en lloc de la roturació tradicional que permiteix una major infiltració, com a exemple ací hi ha una taula extreta de "Erosión del suelo en plantaciones de cítricos en laderas" d'Artemi Cerdà, Merche B. Bodí, i Enrique B. Hevilla-Cucarella.D'una altra banda el progresiu abandonament de parcel.les suposa també un increment de l'escorrentia, al menys en les primeres fasses d'abandonament, fins que la parcela queda coberta d'una gran quantitat de matolls i herbes. El següent gràfic representa l'increment de l'escorrentia amb l'abandonament de parceles. (Extret de "Efectos sobre la cubierta vegetal, la escorrentía y la erosión del suelo, de la alternancia cultivo-abandono de parcelas experimentales" de F. Belmonte Serrato, A. Romero Díaz i  F. López Bermúdez.)